Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας και του Ηλεκτρονικού
καταστήματος www.roomserviceshop.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
H Ιστοσελίδα www.roomserviceshop.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα, πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό
κατάστημα ή ιστότοπος ή ιστοσελίδα) που δημιούργησε και λειτουργεί η
Room Service ΕΠΕ που εδρεύει
Φοίβης 16 Χαλάνδρι και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.
095782666 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ηλεκτρονική διεύθυνση
επικοινωνίας info@roomservice.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του
ηλεκτρονικού καταστήματος: www.roomserviceshop.gr (στο εξής χάριν συντομίας καλούμενη η Εταιρεία). Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα www.roomserviceshop.gr το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.roomserviceshop.gr.
Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) προσφέρει σε
όλους τους πελάτες μας, όσο και σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου,
άμεση ενημέρωση για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, την
ιδιότητα αυτών, καθώς και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές
τους ηλεκτρονικά.
Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των
υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για
συντομία επισκέπτης ή χρήστης ή πελάτης αναλόγως του αν περιορίζεται
σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και
αγορά προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. O
επισκέπτης / χρήστης / πελάτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους
αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν
συμφωνεί με αυτούς ολικώς ή μερικώς, οφείλει σε κάθε περίπτωση να μην
κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτών.  Οι παρόντες και
ισχύοντες όροι δύνανται να αλλάξουν απροειδοποίητα, αυτό συνιστούμε
στους χρήστες να ελέγχουν συχνά την ιστοσελίδα μας για εξέταση τυχών
αλλαγών στους ισχύοντες όρους. Η εξακολούθηση της χρήσης της

www.roomserviceshop.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την
ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη / πελάτη, αποδοχή των
όρων αυτών, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
Εάν υπάρχει κάποιο μέρος της ιστοσελίδας μας ή των όρων αυτών,
που εσείς, σαν επισκέπτης, δεν καταλαβαίνετε, ή αν έχετε οποιαδήποτε
απορία σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην
ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.roomserviceshop.gr
Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει
με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς
επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού
καταστήματος. Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια του χρήστη στο ηλεκτρονικό
κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή του σε αυτό ή η αγορά προϊόντων,
λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί
ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το
ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την
υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή,
μέσα από τη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι τυχόν τροποποιήσεις
θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα ιστότοπο.
Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν
περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες ο πελάτης έχει ήδη διενεργήσει μέσα
στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η χρήση του www.roomserviceshop.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την
πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα,

σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του
ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλής
πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών
δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος / παραδρομής κατά την κοινή πείρα και
δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την
ύπαρξή τους. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν
τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή
έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος
ιστότοπου ή και λόγω ανωτέρας βίας.

3. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ.

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μην χρησιμοποιήσουν το
ηλεκτρονικό κατάστημα www.roomserviceshop.gr για:
 Δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με άλλο
τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε
λόγο, προκαλώντας τραυματισμό και παράνομη παραβίαση στην εταιρεία ή
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή παραβιάζει την εμπιστευτικότητα ή
εμπιστευτικές πληροφορίες οποιουδήποτε προσώπου.
 Αποστολή, ταχυδρομείο, ταχυδρομείο, μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας μετάδοση με άλλο τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που
προκαλεί παραβίαση της ηθικής, των κοινωνικών αξιών κλπ.
 Να αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή να διαβιβάζουν με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιεχόμενο που οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα
να διαβιβάζουν σύμφωνα με το νόμο ή με έγκυρες συμβάσεις (όπως
εμπιστευτικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που
αποκτώνται στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων και καλύπτονται από
εμπιστευτικότητα συμφωνίες).
 Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με
άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε Περιεχομένου που παραβιάζει
οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό,
πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

 Αποστολή, αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο μετάδοσης οποιουδήποτε υλικού που περιέχει
ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που
αποσκοπούν στη διακοπή, καταστροφή, καταστροφή ή εξοπλισμό
οποιουδήποτε λειτουργικού λογισμικού, υλικού.
 Εσκεμμένη ή ακούσια παραβίαση του εφαρμοστέου δικαίου ή
διατάξεων.
 Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρίτο τρόπο.
 Συλλέγουν ή αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους
χρήστες.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών όπως από το ηλεκτρονικό
κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για
οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών,
από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης όπως, για
οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που
εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα
τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και
αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει
έγκαιρα όπως πελάτες περί όπως μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην
περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το www.roomserviceshop.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα των προϊόντων όπως, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων των προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση των να πραγματοποιείται μέσα σε μία (1) ώρα από την στιγμή όπως τροποποίησης όπως.
Στο πλαίσιο όπως καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η
Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση
προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού
λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι
μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε
μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και
εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη
ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός
από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το
άλλο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση όπως παραγγελίας δεν
εξυπηρετεί όπως ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να
ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες,
ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και όπως υπηρεσίες που
διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία
περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε
ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων,
διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που τυχόν θα υποστεί
επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση
με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε
αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που
διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων
σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.
 
Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα
τρίτων, συνεργατών και προμηθευτών), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας,
συμπεριλαμβανομένων εικόνων, οπτικοακουστικού υλικού και κειμένων,
γραφικών, σχεδίων, φωτογραφιών, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και
προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της www.roomserviceshop.gr και
προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του
ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση,
μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο
του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή,

επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε
άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς
ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας
της Εταιρίας.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα και
οπτικοακουστικό υλικό που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία μας ή/και το
ηλεκτρονικό της κατάστημα www.roomserviceshop.gr  ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα www.roomservice.gr  και στο ηλεκτρονικό
κατάστημα της Εταιρίας μας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί
ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 Η χρήση της ιστοσελίδας www.roomserviceshop.gr  απο οποιονδήποτε χρήστη
/ επισκέπτη δε συνεπάγεται την μεταβίβαση κανενός δικαιώματος πρόσβασης
σε οποιαδήποτε πτυχή των Υπηρεσιών της www.roomserviceshop.gr  σε μορφή
πηγαίου κώδικα.

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του
ηλεκτρονικού καταστήματος (www.roomserviceshop.gr) της Εταιρίας μας και να
πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, θα ζητηθεί η
γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων από πλευράς του πελάτη.
Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες
ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση
χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την
διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει
επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, η
ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και σε περιπτώσεις που η πληρωμή
πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως
της κάρτας και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας. Μαζί με αυτά τα στοιχεία κατά
τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη ζητείται και ο κωδικός πρόσβασης στις
υπηρεσίες αυτές. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε

αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά
καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον του συνεργαζόμενου
τραπεζικού ιδρύματος που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.roomserviceshop.gr λειτουργεί σύμφωνα με
την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα
προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε
κάποια υπηρεσία του www.roomserviceshop.gr, τα οποία διαγράφονται μετά την
με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.
Αναλυτικά για την πολιτική απορρήτου (Privacy Policy) πατήστε
ΕΔΩ
7. ΧΡΗΣΗ COOKIES.

Το www.roomserviceshop.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό τoυ. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε α) Μόνιμα cookies (δηλ. τα cookies
παραμένουν στον υπολογιστή σας ωσότου τα διαγράψετε) β) Προσωρινά
cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν μέχρι να κλείσετε τον browser σας) και
σας βοηθούν να κρατάτε προϊόντα στο καλάθι αγορών σας, χωρίς αυτά να
διαγράφονται κάθε φορά που εσείς εξέρχεστε απο αυτό. Τα ίδια τα cookies
δεν περιέχουν ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες. Αν δεν
αποδέχεστε τη χρήση των cookies από το www.roomserviceshop.gr, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας έτσι ώστε να μην δέχεται cookies (οδηγίες για τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων των cookies στον browser σας μπορείτε να βρείτε στο τμήμα βοήθειας του browser που χρησιμοποιείτε).
Αναλυτικά η πολιτική των cookies ΕΔΩ
8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
Η εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των
προσωπικών δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει
όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους για

να εξασφαλίσει τη μέγιστη ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με
τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. Η ασφάλεια είναι εγγυημένη ως
επιχειρηματική δραστηριότητα του καταστήματος www.roomserviceshop.gr

9. ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ
Η εγγραφή του χρήστη στο www.roomserviceshop.gr είναι προαιρετική. Ο
κάθε πελάτης εγγράφεται μόνο μία φορά. Ο πελάτης κάνοντας χρήση του
μοναδικού συνδυασμού Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου («EMAIL»)
και Κωδικού Πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και δηλώσει, έχει τις
ακόλουθες δυνατότητες:
• Να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του («Το Καλάθι μου»).
Στο Καλάθι εμφανίζονται τα προϊόντα που ο πελάτης έχει επιλέξει να
παραγγείλει. Ο πελάτης μπορεί να προβεί σε παραγγελίες προϊόντων, των
οποίων η επισκόπηση ή η αλλαγή (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων) είναι
δυνατή ανά πάσα στιγμή μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
• Να ολοκληρώσει την παραγγελία του και να πληρώσει επιλέγοντας
μία από τις δυνατότητες πληρωμής που του παρέχει το ηλεκτρονικό
κατάστημα.
• Να δει παλιές παραγγελίες του.
• Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του.
Η εγγραφή και η συμμετοχή του χρήστη είναι δωρεάν, προσωπική,
αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία
που χορηγεί στην Εταιρεία και ο ιστότοπος βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον
στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία που
καταχωρούνται κατά την εγγραφή του πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και
επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως χρήστη,
πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η
πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων,
ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία το
www.roomserviceshop.gr ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή.
Τα προσωπικά στοιχεία που ο χρήστης χορηγεί κατά την εγγραφή του,
η Εταιρεία τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό:
(α) της δημιουργίας λογαριασμού στο www.roomserviceshop.gr,

(β) της επικοινωνίας μαζί του αναφορικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές
(πχ. για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, για την
ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία του, για την εξόφληση
και την ασφαλή οικονομική του συναλλαγή)
και (γ) για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού, διαφημιστικού και
προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους.
Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων,
ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων.
Με την εγγραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο χρήστης δίνει τη ρητή του
συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των
παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει,
κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Έχει τη δυνατότητα να
άρει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των
προσωπικών του δεδομένων που μας έχει χορηγήσει σύμφωνα με τα
ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή χρήστη με την αποστολή σχετικού
email στην διεύθυνση info@roomservice.gr. Έχει τη δυνατότητα, οποιαδήποτε
στιγμή, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, ή μπορεί επίσης οποιαδήποτε
στιγμή να ζητήσει την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων του, την
προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το www.roomserviceshop.gr, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email. Τα προσωπικά δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την εταιρεία για συγκεκριμένους σκοπούς.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ.

Διαθεσιμότητα προϊόντων.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο/α από τα είδη που
θέσατε στην παραγγελία τότε  θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας είτε με μήνυμα
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με απευθείας τηλεφωνική επαφή

μαζί σας (εφοσον έχετε δηλώσει αριθμο τηλεφωνου)  προκειμένου να
συνεννοηθούμε  για την τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση της
παραγγελίας σας.
Εφόσον δεν γίνει  εφικτή η επικοινωνία μαζί σας για διάστημα 2
ημερών από την αποστολή του αιτήματος παραγγελίας σας, το αίτημα σας
ακυρώνεται αυτομάτως και θα πρέπει να αποστείλετε ξανά νέο αίτημα προς
εμάς.
Η αποστολή των προϊόντων θα πραγματοποιείται βάσει του
χρονοδιαγράμματος παράδοσης της συνεργάτιδάς μας εταιρείας
ταχυμεταφορών.
 
Καθυστέρηση Αποστολής.
Η παραγγελιά σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:
 
Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας.
Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας
ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το
προϊόν. Το είδος αυτό θα σας το στείλουμε αμέσως μετά την παραλαβή του
στις αποθήκες μας
 
Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι
διαθέσιμο.
Ανάμεσα στα προϊόντα που εκθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα
υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής ξαφνικά και απροειδοποίητα
ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας
μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές
λύσεις
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί
κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε
σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία σας που έχετε
καταχωρήσει στην περιοχή μελών δεν είναι σωστά ενημερωμένα .

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη στην αλλαγή του χρόνου
παράδοσης, εφόσον αυτή οφείλεται σε καθυστέρηση από τον προμηθευτή ή
σε εξωγενείς παράγοντες (απεργίες, απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες κλπ.)
 

Τρόποι Πληρωμής.
Η συλλογή και επεξεργασία και των στοιχείων πληρωμής που μας
αποστέλλετε εμπίπτουν στην αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών
σας δεδομένων που τηρεί η εταιρεία μας και συλλέγονται και επεξεργάζονται
με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και μόνον κατόπιν της συγκατάθεσής σας
που μας παρέχεται με την αποστολή του αιτήματος της παραγγελίας σας. 
Ιδίως για τις πληρωμές με πιστωτική κάρτα λαμβάνονται σε συνεργασία
και με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όλα τα
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή
προστασία στις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές και διασφαλίζουν τις πληρωμές
σας.

Οι τρόποι πληρωμής είναι συγκεκριμένα οι ακόλουθοι:
 
ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ.
Η εταιρία μας  δέχεται πολλές πολλές πιστωτικές κάρτες. Εφόσον έχετε
επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα η διαδικασία θα
πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου έμπιστου συνεργάτη
πολλές – τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των
ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ειδικότερα, οι συναλλαγές πολλές στο
ηλεκτρονικό πολλές κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα
online ασφαλείας τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών
σε πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις παγκοσμίως.
 
PAYPAL.
Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής PayPal, πληρώνετε την
παραγγελία με τον PayPal λογαριασμό σας. Για να ενεργοποιήσετε την
πληρωμή θα μεταφερθείτε στη σελίδα login του PayPal. Ο λογαριασμός σας

θα χρεωθεί την ημέρα της παραγγελίας σας. Εάν δεν έχετε λογαριασμό
PayPal, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν από τη σελίδα login του PayPal
κάνοντας κλικ εδώ. Για πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία PayPal θα
πρέπει να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.
 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ.

Για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης,
παρακαλούμε επιλέξτε αυτόν τον τρόπο πληρωμής και θα σας
παραχωρήσουμε τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρέπει να
γίνει η κατάθεση. Η κατάθεση πρέπει να πραγματοποιηθεί από τράπεζα της
χώρας στην οποία εκδόθηκε το τιμολόγιο της παραγγελίας και ο πελάτης θα
επιβαρυνθεί με όλες τις χρεώσεις της τραπεζικής συναλλαγής. Πρέπει να
υποδείξετε το ονοματεπώνυμό σας και τον κωδικό της αγοράς σας στα
στοιχεία της κατάθεσης, όπως ακριβώς αυτό καταχωρήθηκε όταν έγινε η
παραγγελία. Η παραγγελία θα αποσταλεί μόνο αν λάβουμε την κατάθεση. Τα
τραπεζικά έξοδα μεταξύ τράπεζων επιβαρύνουν τον πελάτη.
 
ALPHA BANK  
GR ………….
 
11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ.

Για παραγγελίες ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ άνω των 200€ το κόστος
μεταφοράς είναι δωρεάν.

Α) Για αντικείμενα μη εύθραυστα με μικτό όγκο και βάρος.
Για την παράδοση της παραγγελίας στην Ελλάδα συνεργαζόμαστε με
εταιρία ταχυμεταφορών και τα ΕΛΤΑ.
Η χρέωση της μεταφοράς γίνεται και υπολογίζεται πάντοτε ανά τεμάχιο.

Β) Για αντικείμενα/ έπιπλα εύθραυστα μεγάλου όγκου και βάρους
ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Για αποστολές αντικειμένων/επίπλων, μεγάλου όγκου και βάρους η
μεταφορά τις θα γίνεται με δικό τις φορτηγό. Σε αυτήν την περίπτωση η
μεταφορά είναι δωρεάν. Θα πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με
συνεργάτη του www.roomserviceshop.gr για τις ημέρες και ώρες παράδοσης.

Γ) Αντικείμενα/έπιπλα εύθραυστα μεγάλου όγκου κ βάρους ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Για αποστολές προϊόντων εκτός Αττικής, η μεταφορά τους γίνεται με
μεταφορική εταιρεία η πρακτορείο της δίκης σας επιλογής. Αναλαμβάνουμε
την μεταφορά μέχρι την μεταφορική εταιρία  / πρακτορείο χωρίς χρέωση. Από
εκεί κ μέχρι την διεύθυνση παραλαβής του πελάτη το κόστος επιβαρύνει τον
παραλήπτη. Εφόσον επιθυμείτε μια εκτίμηση αυτού του κόστους, θα γίνεται
τηλεφωνικά την επόμενη μέρα της παραγγελίας κ  κατόπιν συνεννόησης με
τον πελάτη.  
Στην περίπτωση που επιθυμείτε η  εταιρεία μας μπορεί επίσης να σας
συστήσει μεταφορικές εταιρείες κ πρακτορεία που θα αναλάβουν την
αποστολή της παραγγελίας.
Αν η παράδοση είναι σε χώρα εκτός Ε.Ε και προϋποθέτει εκτελωνισμό,
θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά για έξοδα μεταφοράς, κόστος εκτελωνισμού
κ τυχόν επιπλέον έξοδα που μπορεί να προκύψουν. Το επιπλέον αυτό κόστος
θα πρέπει να έχει εξοφληθεί μέσω τραπέζης  πριν την αποστολή της
παραγγελίας.
 
Παραλαβή από τα καταστήματα.
Υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής των προϊόντων από τον χώρο μας,
με δικό σας μεταφορικό μέσο.  Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μας
ενημερώστε τηλεφωνικά η μέσω e-mail 2 μέρες πριν, ώστε να έχουμε την

παραγγελία σας έτοιμη στο κατάστημα που επιθυμείτε εντός του ωραρίου 
μας.
 
Παράδοση σε διαφορετική διεύθυνση.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης της παραγγελίας σας σε
διαφορετική διεύθυνση – από αυτή της παραγγελίας, π.Χ. στην εργασία σας ή
σε άλλο όνομα παραλήπτη με άλλη διεύθυνση ως δώρο (με τον ανάλογο
υπολογισμό των μεταφορικών εφόσον απαιτείται), ορίζοντας τη διεύθυνση
αυτή στα στοιχεία αποστολής της παραγγελίας σας καθώς και τα στοιχεία του
παραλήπτη.
 
 Χρόνος Αποστολής * 
 Για αποστολές με courier κ για προϊόντα που είναι  άμεσα διαθέσιμα
η παράδοση τους είναι  3-5 εργάσιμες ημέρες
 Για αποστολές εντός Αττικής με  δικό μας μεταφορικό μέσο ο χρόνος
παράδοσης είναι 7-10 εργάσιμες ημέρες. 
 Για αποστολές εκτός Αττικής με μεταφορική εταιρία/πρακτορείο ο
χρόνος παράδοσης στο πρακτορείο γίνεται εντός 7 ημερών. 
Aυθημερόν παραδόσεις εντός Αθηνών – Send your gift today- 
Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας στείλει την παραγγελία σας
αυθημερόν εφόσον την ολοκληρώσετε έως τις 15.00 της ίδιας ημέρας. Η
αυθημερόν παραδόσεις γίνονται μόνο εντός Αθηνών με ράδιο ταξί  και το
κόστος υπολογίζεται με βάση το Τ.Κ. της περιοχής σας το οποίο σας το
επικοινωνούμε κ το συμφωνούμε τηλεφωνικά. 

* Οι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί, αφορούν μόνο τα ετοιμοπαράδοτα
προϊόντα κ αφορούν εργάσιμες ημέρες και μπορεί να διαφοροποιηθούν
ανάλογα με τις συνθήκες.
 
Πολιτική Επιστροφών.
Τα κατόπιν παραγγελίας προϊόντα δεν επιστρέφονται.

Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το
Ηλεκτρονικό κατάστημα της www.roomserviceshop.gr στο τηλέφωνο 2108946700, 6949535340
 
 
 Λάθος ή Ελαττωματικό.
Σε περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε είναι διαφορετικό από
αυτό της παραγγελίας σας ή ελαττωματικό, χρειάζεται να μας ενημερώσετε το
αργότερο μέσα σε διάστημα 2 ημερών, από την παραλαβή. Σε αυτή την
περίπτωση,  και εντός 2 ημερών από την παραλαβή του  τραβήξτε μια
φωτογραφία και στείλτε τη μας στο www.roomserviceshop.gr  ή τηλεφωνήστε μας στο 2108946700, 6949535340


Παρακαλούμε πολύ κρατήστε την αρχική συσκευασία του  προϊόντος, η οποία
είναι απαραίτητη για την αντικατάσταση του.
Σε  περίπτωση φθοράς, αποστολής λάθους ή ελαττωματικού
προϊόντος, τα επιπλέον έξοδα μεταφοράς για την επιστροφή και
αντικατάσταση του προϊόντος θα βαρύνουν την εταιρία μας.
 
Για να γίνει δεκτή η επιστροφή πρέπει:
 Το εμπόρευμα να είναι στην κατάσταση στην οποία το παραλάβατε.
Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει παραβιαστεί η συσκευασία του και δεν
πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί.
 Να επιστραφούν και όλα τα έντυπα που το συνοδεύουν, βλ. δελτίο
αποστολής και απόδειξη λιανικής πώλησης.
 
Ακύρωση παραγγελίας και επιστροφή  προϊόντων.  
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να
ζητήσετε την αντικατάσταση τους εντός 20 ημερών από την ημέρα της
παράδοσης.
 
 Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε
άριστη κατάσταση, πλήρη και χωρίς φθορές .
 Η συσκευασία του προϊόντος  πρέπει να είναι αυτή που
κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.

Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 20 ημερών τότε η Εταιρία
δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.
Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς
αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα
οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, ΑΠ. Λιανικής Κ.Ο.Κ.). 
Η επιστροφή είναι εφικτή είτε με την έκδοση πιστωτικού διάρκειας 6
μηνών είτε με  αντικατάσταση προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με την εταιρία
μας στο τηλ. 2108946700, 6949535340
Η εταιρία μας δεν βαρύνεται με τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής
προϊόντων παρά μόνο σε περιπτώσεις ελαττωματικού/χτυπημένου ή
λάθους προϊόντος.

Ανεξάρτητη Αρχή στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή
(Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ. 2106460862) .
Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop, έχετε
εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού
Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της
ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη
σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι
νομικών προσώπων, ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να
αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών,
που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

.